belangrijke informatie

Algemene Voorwaarden

We houden van duidelijkheid en om gedoe te voorkomen hebben we voor de zekerheid de regeltjes en kleine lettertjes op een rijtje gezet.

Artikel 1: Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie In het buitengebied: de door Ingeborg Streng Business Support ter beschikking gestelde ruimten aan de Poelweg 62, 8171NG Vaassen, hierna te noemen In het buitengebied. b) Opdrachtgever/gebruiker: diegene die namens zichzelf of een ander de overeenkomst met In het buitengebied is aangegaan.

 

1.2. Op alle door In het buitengebied aan enige partij verstrekte aanbieding (offerte), dan wel gebruiksovereenkomst, dan wel enige overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarop moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. In geval van een conflict bij de uitleg van de tekst van de offerte of gebruiksovereenkomst, gaat de tekst van deze algemene voorwaarden voor.

 

1.3. De partij die een aanbieding (offerte) tot gebruik van de vergaderlocatie van In het buitengebied aanvraagt dan wel de gebruiker van de vergaderlocatie van In het buitengebied (hierna: “opdrachtgever resp. gebruiker”) zal aan In het buitengebied kenbaar maken wanneer hij/zij op haar offerte algemene voorwaarden van toepassing verklaart in welk geval de door In het buitengebied uit te brengen of uitgebrachte offerte slechts bindend is indien opdrachtgever instemt met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 2: Gebruik van de vergaderlocatie

2.1. De opdrachtgever resp. gebruiker verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en openbare orde. In de vergaderruimtes van In het buitengebied geldt een algeheel rookverbod. In het buitengebied heeft het recht het gebruiksrecht van de vergaderlocatie met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks op verzoek en aanwijzing van vertegenwoordigers van In het buitengebied. Niet nakoming van de aanwijzing resp. het verzoek heeft annulering van de gebruiksovereenkomst tot gevolg. In dat geval heeft de opdrachtgever resp. gebruiker geen recht op terugbetaling dan wel compensatie voor het ongebruikte tijdsdeel van de gebruiksovereenkomst dan wel enige andere vorm van compensatie van het niet genoten deel van de gebruiksovereenkomst.

 

2.2. De opdrachtgever resp. gebruiker zal de locatie in ordelijke staat achterlaten en op het overeengekomen tijdstip verlaten. Schade welke door of vanwege de opdrachtgever resp. gebruiker aan het gebouw, de locatie dan wel inventaris of andere eigendommen van In het buitengebied wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door In het buitengebied op kosten van de opdrachtgever resp. gebruiker worden hersteld.  

 

2.3. In het buitengebied aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de opdrachtgever resp. gebruiker en/of zijn eigendom is ontstaan, noch is zij aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de opdrachtgever resp. gebruiker tijdens zijn verblijf in de vergaderruimten dan wel op de locatie. De opdrachtgever resp. gebruiker is jegens In het buitengebied aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat gedurende de looptijd van de overeenkomst, ongeacht door wie de schade wordt veroorzaakt.

 

2.4. De opdrachtgever resp. gebruiker is gehouden de vergaderruimte dan wel de locatie slechts te gebruiken met het doel waarvoor de gebruiksovereenkomst werd aangegaan. Indien opdrachtgever resp. gebruiker zich in strijd met deze bepaling gedraagt, alsmede indien de overeenkomst wordt uitgevoerd in strijd met de openbare orde en/of goede zeden, is In het buitengebied bevoegd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen, onverlet het recht op schadevergoeding en de opdrachtgever resp. gebruiker uit de vergaderruimte dan wel de locatie te (doen) laten verwijderen, eventueel met behulp van de sterke arm van politie en/of justitie.

 

2.5. Het in gebruik geven aan derden, zijnde anderen dan de opdrachtgever resp. gebruiker of diens gasten, is niet toegestaan en geeft In het buitengebied het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen onverlet het recht op schadevergoeding en het recht derden en /of de opdrachtgever resp. gebruiker uit de vergaderruimte dan wel de locatie te (doen) verwijderen.

 

2.6. In het buitengebied kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van audiovisuele apparatuur, het voor welke reden dan ook niet functioneren van netwerkverbindingen en of koppelingen naar aangekoppelde apparatuur, noch van In het buitengebied, noch van gebruiker.

 

2.7. In het buitengebied is geschikt voor groepen van maximaal 12 personen. Indien, anders dan de aan In het buitengebied door opdrachtgever/ resp. gebruiker voorafgaande aan de gebruiksovereenkomst opgegeven aantallen deelnemers, aan de vergadering meer dan de genoemde aantal personen deelnemen,  heeft In het buitengebied het recht de gebruiksovereenkomst te (doen) beëindigen. In een dergelijk geval heeft opdrachtgever resp. gebruiker geen recht op compensatie voor de niet opgenomen tijd waarvoor hij/zij de overeenkomst is aangegaan.

 

Artikel 3: Offertes

3.1. In het buitengebied kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.

 

3.2. Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden In het buitengebied niet, tenzij zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

3.3. In het buitengebied kan een optie tot gebruik van de vergaderruimte verlenen, doch deze blijft slechts geldig tot 4 weken vóór de geplande en/of geoffreerde uitvoeringsdatum van de gebruiksovereenkomst. Indien de optie niet binnen de in de optie gestelde termijn wordt aanvaard, komt deze te vervallen en kan er geen beroep meer op worden gedaan. Voor zover geen termijn in enige optie is gesteld geldt een geldigheidstermijn van 7 dagen.

 

3.4. Een door de opdrachtgever geaccepteerde offerte kan alsnog met onmiddellijke ingang door of namens In het buitengebied worden opgezegd, dan wel worden geweigerd indien de opdrachtgever /gebruiker in financiële moeilijkheden raakt (waaronder gerekend een aanvrage tot surséance van betaling dan wel faillissement) en/ of de opdrachtgever resp. gebruiker nalatig is met enige aan haar/hem toekomende verplichting dan wel in zodanige maatschappelijke opspraak geraakt dat van In het buitengebied niet verwacht kan worden dat ze een verleende optie honoreert.

 

Artikel 4: Prijs en betalingscondities

4.1. Indien de overeenkomst 6 maanden werd gesloten voor het tijdstip waarop deze moet worden uitgevoerd, geldt dat de afgegeven prijzen gelden als voorlopige prijzen. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de wederpartij doorberekend. Zowel de gebruiker alsmede de verschenen gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichtingen. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de gebruiker bevoegd was hem bij het sluiten van de overeenkomst te vertegenwoordigen.

 

4.2. Zolang de opdrachtgever resp. gebruiker en/of de door haar geïntroduceerde gasten niet aan hun betalingsverplichtingen jegens In het buitengebied hebben voldaan, geldt een retentierecht op alle goederen van opdrachtgever resp. gebruiker en/of de door haar geïntroduceerde gasten, welke In het buitengebied onder zich mocht hebben.

 

4.3. Prijzen voor het verzorgen van ontbijt, lunches, dan wel diners resp. andere catering services worden afzonderlijk in rekening gebracht. Deze prijzen zullen afzonderlijk op de factuur voor het gebruik van de vergaderlocatie vermeld worden. Betaling dient binnen de gestelde termijn – en in afwezigheid daarvan uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum- zonder enige vorm van korting of verrekening plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling wordt een wettelijke rente van 5 % per maand in rekening gebracht, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

 

4.4. Betaling geschiedt op de door In het buitengebied in de opdrachtbevestiging vermelde betalingscondities. Voor zover daarin geen betalingscondities zijn vermeldt geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de datum van de factuur. De opdrachtgever resp. gebruiker machtigt In het buitengebied onherroepelijk de locatiehuur te factureren inclusief BTW en of overige van toepassing zijnde toeslagen.

 

Artikel 5: Annuleringen

5.1. In geval van annulering van een door opdrachtgever, resp. gebruiker geaccepteerde offerte, dan wel gebruiksovereenkomst, geldt de navolgende verschuldigdheid van vergoedingen:

Vanaf 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de gebruiksovereenkomst: 100% van de totale overeengekomen som voor gebruik van de vergaderlocatie (te verhogen met BTW).

5.2. Annulering dient middels een e-mail naar info@inhetbuitengebied.nl of schriftelijk te geschieden. De annulering is pas verwerkt na een bevestiging van onze zijde.

 

5.3. In het buitengebied is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding zijdens de opdrachtgever resp. gebruiker.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. In het buitengebied is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de opdrachtgever resp. gebruiker, zijn gasten of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van In het buitengebied.

 

6.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van In het buitengebied jegens de opdrachtgever resp. gebruiker, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door de opdrachtgever resp. gebruiker aan In het buitengebied voor de overeengekomen diensten betaalde vergoeding (excl. BTW). Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin In het buitengebied zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen in het aanbod van de diensten geven geen recht op compensatie.

 

6.3. In het buitengebied is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een gast van opdrachtgever resp. gebruiker en/of een door of namens opdrachtgever resp. gebruiker ingeschakelde derde. Opdrachtgever resp. gebruiker vrijwaart In het buitengebied tegen aanspraken van gasten en/of door of namens opdrachtgever resp. gebruiker ingeschakelde derden ter zake.

 

Artikel 7: Geschillen

7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

7 . 2 De Rechtbank Apeldoorn is als enige bevoegd tot het horen van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, dan wel enig geschil voortvloeiend uit de met In het buitengebied gesloten overeenkomst tot gebruik van de vergaderlocatie, resp. faciliteit.

 

Vaassen, 1 oktober 2020

 

Voor vragen kun je mailen naar info@inhetbuitengebied.nl